Ammirato Caffè

Amsterdamseweg 15E
1422 AC Uithoorn
Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 68135602

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen AMMIRATO gevestigd te Aalsmeer en afnemer, gezamenlijk te noemen partijen. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “afnemer”.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van AMMIRATO zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST
Een overeenkomst tussen AMMIRATO en afnemer, komt eerst tot stand nadat AMMIRATO deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de levering is aangevangen. De afnemer kan pas rechten aan de overeenkomst ontlenen nadat zij een schriftelijke overeenkomst heeft ondertekend.

ARTIKEL 4: LEVERING
De Afnemer is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de goederen tot controle ervan over te gaan. Indien de afnemer zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient deze te worden aangetekend op de afleverbon en ter kennis van AMMIRATO worden gebracht, dan wel dient de afnemer AMMIRATO binnen 5 dagen na ontvangst hiervan op de hoogte te stellen d.m.v. een schriftelijk schrijven. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn/ dag levert geen verzuim van AMMIRATO op, de afnemer zal AMMIRATO een termijn van ten minste 5 werkdagen moeten stellen om alsnog te leveren. Ammirato is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de afnemer, vooruitbetaling van de afnemer te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 5: TRANSPORT
Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door AMMIRATO te bepalen wijze, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. AMMIRATO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook.

ARTIKEL 6: PRIJS

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Indien na een aanbod of het tot stand komen van een overeenkomst, er een wijziging optreedt in prijsbepalende factoren, zoals koffie apparatuur, koffie, grondstoffen of vrachtkosten, dan is AMMIRATO gerechtigd haar prijs te wijzigen. AMMIRATO zal afnemer hiervan altijd over in kennis stellen.

ARTIKEL 7: BETALING

Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven vervaldatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. AMMIRATO heeft het recht, voor elke aan de afnemer verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 15,00 ter zake administratiekosten bij de afnemer in rekening te brengen. AMMIRATO zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden. Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of als deze ten onrechte wordt genomen, is de afnemer rente over het factuurbedrag verschuldigd van 2% per maand of gedeelte van een maand ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag. AMMIRATO behoudt zich de eigendom van geleverde goederen voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij alle betalingsverplichtingen jegens AMMIRATO heeft voldaan. De afnemer is verplicht AMMIRATO schriftelijk op de hoogte te stellen bij faillissement en het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT
Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden, uw bestelling en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten. In geval van een geschil is bij uitsluiting de bevoegde rechter in Amsterdam bevoegd.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Contactgegevens

Voorwaarden

Privacyverklaring